Strona główna - BlueRedWhite Szukaj:
telefon +48 602-656-959
   Logowanie    Nowe konto Jak kupować ?
KATEGORIE
 (72)
 (213)
 (418)
 (356)
 (103)
 (149)
 (606)
 (449)
 (284)
 (826)
 (152)
 (300)
 (155)
 (114)
 (27)
 (46)
 (26)
 (50)
 (20)
 (184)
 (19)
 (22)
Polityka prywatno?ci HEADING_TITLE

Polityka prywatno?ci

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decyduj?cym o tym, jak b?d? wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma F.W.BLUE RED WHITE ANDRZEJ SOWA, 41-906 Bytom, ul.Worpie 6/17 , NIP:645-189-22-39 zwana dalej BlueRedWhite.

Z kim mo?esz si? skontaktowa?, aby otrzyma? wi?cej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez BlueRedWhite?

Je?li masz pytania dotycz?ce przetwarzania Twoich danych osobowych przez BlueRedWhite, mo?esz skontaktowa? si? z nami, pisz?c do nas na adres email: sklep@meble.p9.pl .

Od kogo uzyskali?my Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskali?my bezpo?rednio od Ciebie podczas sk?adania zamówienia w naszym sklepie internetowym. Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od operatorów p?atno?ci, czyli podmiotów, które umo?liwiaj? Ci dokonanie p?atno?ci online za towary kupione u nas oraz o statusie p?atno?ci.

W jakim celu i na jakiej podstawie BlueRedWhite przetwarza Twoje dane osobowe?

Jeste?my uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, poniewa? jest to niezb?dne do wykonania zawartej mi?dzy nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

 • Umo?liwienia Ci korzystania z us?ug ?wiadczonych drog? elektroniczn?, w tym zapewnienia Ci mo?liwo?ci pe?nego korzystania z BlueRedWhite.
 • Umo?liwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach sklepu BlueRedWhite.
 • Zapewnienia mo?liwo?ci realizacji p?atno?ci za przeprowadzone transakcje.
 • Rozpatrywania oraz obs?ugi sk?adanych przez Ciebie reklamacji dotycz?cych us?ug ?wiadczonych w ramach BlueRedWhite.
 • Obs?ugi zapyta? i zg?osze?, które do nas kierujesz.
 • Kontaktowania si? z Tob? w szczególno?ci w celu zwi?zanym ze ?wiadczeniem us?ug.
 • Rozwi?zania umowy o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn?.

Przepisy prawa wymagaj? od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych oraz rachunkowych.

Przetwarza? Twoje dane osobowe mo?emy równie? na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w poni?ej opisanych celach:

 • Analizowania i zarz?dzania Twoj? aktywno?ci? na stronie internetowej meble.p9.pl celem dostosowania us?ug i tre?ci do Twoich indywidualnych preferencji,
 • Dokonywania czynno?ci technicznych oraz rozwi?zywania problemów technicznych, zwi?zanych z administrowaniem serwerami BlueRedWhite.
 • Opracowywania ogólnych statystyk dotycz?cych korzystania przez Ciebie oraz innych u?ytkowników z BlueRedWhite w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych np. o regionie z którego nast?puje po??czenie.
 • Windykacji nale?no?ci.
 • Prowadzenia post?powa? s?dowych, arbitra?owych i mediacyjnych.
 • Zapewnienia obs?ugi us?ug p?atniczych i ratalnych.
 • Zapewnienia bezpiecze?stwa i integralno?ci us?ug, które ?wiadczymy Ci drog? elektroniczn?, w tym przeciwdzia?ania oszustwom i nadu?yciom oraz zapewnienia bezpiecze?stwa ruchu.
 • Dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przegl?danymi przez Ciebie tre?ciami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach konta u?ytkownika.
 • Prowadzenia analiz statystycznych.
 • Przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalno?ci (wykazania spe?nienia przez nas obowi?zków wynikaj?cych z przepisów prawa).

BlueRedWhite jest uprawniona przetwarza? Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:

 • Otrzymywania i wy?wietlania Twoich komentarzy dotycz?cych zakupów produktów, które pozostawisz u innych operatorów stron internetowych.
 • Zapisywania danych w plikach cookie.
 • Gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Mo?esz wycofa? swoj? zgod? w ka?dej chwili w taki sam sposób, w jaki j? udzieli?a?/e?.

Czy musisz poda? nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymagane przez nas w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tob? umowy, tj. imi?, nazwisko, dok?adny adres i numer telefonu. Je?li nie podasz powy?ej wskazanych danych osobowych, nie b?dzie mo?liwe zawarcie z Tob? umowy. Podanie przez Ciebie pozosta?ych danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec BlueRedWhite?

Zapewniamy, ?e wykonamy wszelkie przys?uguj?ce Ci prawa:

 • prawo dost?pu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usuni?cia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a tak?e prawo do wyra?enia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te mo?esz wykona?, gdy:

 • w odniesieniu do ??dania sprostowania danych: zauwa?ysz, ?e Twoje dane s? nieprawid?owe lub niekompletne,
 • w odniesieniu do ??dania usuni?cia danych: Twoje dane nie b?d? ju? niezb?dne do celów, dla których zosta?y zebrane przez BlueRedWhite; cofniesz swoj? zgod? na przetwarzanie danych; zg?osisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane b?d? przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny by? usuni?te w celu wywi?zania si? z obowi?zku wynikaj?cego z przepisu prawa,
 • w odniesieniu do ??dania ograniczenia przetwarzania danych: zauwa?ysz, ?e Twoje dane s? nieprawid?owe - na okres pozwalaj?cy BlueRedWhite sprawdzi? prawid?owo?? Twoich danych; Twoje dane b?d? przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie b?dziesz chcia?/a, aby zosta?y usuni?te; Twoje dane nie s? ju? potrzebne BlueRedWhite, ale mog? by? potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszcze?; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie BlueRedWhite s? nadrz?dne wobec podstawy sprzeciwu,
 • w odniesieniu do ??dania przeniesienia danych je?li przetwarzanie Twoich danych odbywa si? na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tob? oraz przetwarzanie to odbywa si? w sposób automatyczny.

W jakich sytuacjach mo?esz si? sprzeciwi? wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnie?? sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa si? na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególn? sytuacj?, w której si? znalaz?e?/a? lub Twoje dane osobowe przetwarzane s? na potrzeby marketingu bezpo?redniego, w tym s? profilowane dla tego celu.

Komu BlueRedWhite udost?pnia Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mog? by? przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom p?atno?ci, firmom kurierskim, które wspó?pracuj? z BlueRedWhite), je?li jest to niezb?dne do ?wiadczenia us?ug na meble.p9.pl lub je?li wymaga tego od nas przepis prawa, udost?pniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym w?a?ciwym organom wymiaru sprawiedliwo?ci. W razie konieczno?ci mo?emy przekaza? Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadu?yciami.

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

BlueRedWhite przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowi?zywania umowy oraz po jej zako?czeniu, je?li istnieje ryzyko dochodzenia roszcze? w zwi?zku z jej wykonywaniem, ale nie d?u?ej ni? przez okres 6 lat od dnia jej zako?czenia.
Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jeste?my obowi?zani przechowywa? przez okres 5 lat po zako?czeniu roku, w którym up?yn?? termin p?atno?ci podatku.

Do jakich pa?stw trzecich lub organizacji mi?dzynarodowych BlueRedWhite przekazuje Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie s? przekazywane do pa?stw trzecich ani mi?dzynarodowych organizacji.

Czy profilujemy Twoje dane osobowe b?d? automatycznie podejmujemy wzgl?dem Ciebie decyzje?

Nie profilujemy Twoich danych osobowych i nie podejmujemy wzgl?dem Ciebie automatycznych decyzji.


Pliki cookies

 1. Pliki cookies stanowi? dane informatyczne, a w szczególno?ci pliki tekstowe, które przechowywane s? na urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.
 2. Stosowane pliki cookies s? bezpieczne dla urz?dzenia U?ytkownika. Nie ma mo?liwo?ci przedostania si? t? drog? wirusów, z?o?liwego lub innego niechcianego oprogramowania. Pliki te pozwalaj? zidentyfikowa? oprogramowanie wykorzystywane przez U?ytkownika i dostosowa? Serwis indywidualnie do jego potrzeb.
 3. W ramach Serwisu stosowane s? dwa rodzaje plików cookies:
  a) "sesyjne" (session cookies) przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej, umo?liwiaj? utrzymanie sesji U?ytkownika Serwisu w celu realizacji zamówienia,
  b) "sta?e" (persistent cookies) przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika przez okre?lony czas, umo?liwiaj? zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu, co umo?liwia ulepszanie jego struktury i zawarto?ci.
 4. U?ytkownik mo?e samodzielnie i w ka?dym czasie zmieni? ustawienia dotycz?ce plików cookies, okre?laj?c warunki ich przechowywania na urz?dzeniu ko?cowym. Zmiany ustawie? U?ytkownik mo?e dokona? za pomoc? ustawie? przegl?darki internetowej. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno?ci w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plików cookies, b?d? informowa? o ka?dorazowym zamieszczeniu cookies na urz?dzeniu U?ytkownika. Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach przegl?darki internetowej.
Kontynuuj
Śledź nas na Facebooku
Facebook BlueRedWhite
                PROMOCJE                
Zestaw N1 -naro?nik N1 stó? S11gi?te 2tab.t2 -kuchenny
Zestaw N1 -naro?nik N1 stó? S11gi?te 2tab.t2 -kuchenny
800,00z?
(910,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
Zestaw N7 -naro?nik N7 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
Zestaw N7 -naro?nik N7 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
710,00z?
(820,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
Zestaw N6 -naro?nik N6 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
Zestaw N6 -naro?nik N6 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
790,00z?
(890,00z?)
oszczędzasz: 100,00z?
BIA?Y Zestaw N9 -naro?nik N9 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
BIA?Y Zestaw N9 -naro?nik N9 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
960,00z?
(1150,00z?)
oszczędzasz: 190,00z?
Nano NA1 Szafa naro?na L/P
Nano NA1 Szafa naro?na L/P
1200,00z?
(1320,00z?)
oszczędzasz: 120,00z?
Conti CO8 Szafka RTV z szufladami
Conti CO8 Szafka RTV z szufladami
440,00z?
(500,00z?)
oszczędzasz: 60,00z?
Monsun MN 7 Szafka Rtv 180
Monsun MN 7 Szafka Rtv 180
540,00z?
(630,00z?)
oszczędzasz: 90,00z?
Szafa OP 1 Optimo Garderoba 4D z lustrami
Szafa OP 1 Optimo Garderoba 4D z lustrami
1170,00z?
(1280,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
?Ó?KO (160) Margo bez materaca
?Ó?KO (160) Margo bez materaca
690,00z?
(800,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
?ó?ko Morena (160) bez materaca i stolików
?ó?ko Morena (160) bez materaca i stolików
1040,00z?
(1150,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
Stó? WENUS 5 90x160-200 i 6 krz. MILANO -zestaw
Stó? WENUS 5 90x160-200 i 6 krz. MILANO -zestaw
1750,00z?
(1870,00z?)
oszczędzasz: 120,00z?
Stó? WENUS 2L 80x140-180 i 6 krz. BOS 2 -zestaw
Stó? WENUS 2L 80x140-180 i 6 krz. BOS 2 -zestaw
1080,00z?
(1170,00z?)
oszczędzasz: 90,00z?
Stó? WENUS 1 80x160-200 i 6 krz. BOS 7 -zestaw
Stó? WENUS 1 80x160-200 i 6 krz. BOS 7 -zestaw
1060,00z?
(1110,00z?)
oszczędzasz: 50,00z?
Stó? MODENA 2 90x160-200 i 6 krz. ROMA 2 -zestaw
Stó? MODENA 2 90x160-200 i 6 krz. ROMA 2 -zestaw
1575,00z?
(1660,00z?)
oszczędzasz: 85,00z?
Stó? MODENA 1 80x140-180 i 6 krz. NILO 10 -zestaw
Stó? MODENA 1 80x140-180 i 6 krz. NILO 10 -zestaw
1100,00z?
(1200,00z?)
oszczędzasz: 100,00z?
Stó? MODENA 1 80x140-180 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
Stó? MODENA 1 80x140-180 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
830,00z?
(900,00z?)
oszczędzasz: 70,00z?
Stó? MAX 6 70x120 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
Stó? MAX 6 70x120 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
715,00z?
(800,00z?)
oszczędzasz: 85,00z?
Stó? MAX 5 80x120-150 i 4 krz. BOS 10 -zestaw
Stó? MAX 5 80x120-150 i 4 krz. BOS 10 -zestaw
790,00z?
(910,00z?)
oszczędzasz: 120,00z?
                 NOWOŚCI                 
Bia?y pó?mat Hoker S05 (K) tapicerowany
Bia?y pó?mat Hoker S05 (K) tapicerowany
245,00z?
Informacje
Polityka prywatno?ci
Poszukujemy RZECZNIKA PATENTOWEGO
Informacje o nas
Regulamin sklepu
Jak kupowa? NA RATY?
Jak z?o?y? zamówienie?
Jak za?o?y? konto?
Jaka jest rola stela?a?
Poradnik dla kupuj?cych materac
Informacja o skórze tapic.
Parametry mMarzenie
Pokrowce z Ko?a - opis
Mapa witryny
PROPOZYCJE
Wolisz kupić przez allegro?


Proponujemy także:
BUDOWA DOMÓW
Online jest
jest 3 gości online.