Strona główna - BlueRedWhite Szukaj:
telefon +48 602-656-959
   Logowanie    Nowe konto Jak kupować ?
KATEGORIE
 (72)
 (213)
 (418)
 (356)
 (103)
 (149)
 (606)
 (449)
 (284)
 (826)
 (152)
 (300)
 (155)
 (114)
 (27)
 (46)
 (26)
 (50)
 (20)
 (184)
 (19)
 (22)
Regulamin sklepu HEADING_TITLE

Regulamin sklepu internetowego Firma Wielobran?owa Blue Red White

Regulamin sklepu internetowego www.meble.p9.pl wa?ny od 25-12-2014

I. Informacje ogólne.
1. W?a?cicielem Sklepu
www.meble.p9.pl zwanego dalej Sklepem jest Firma Wielobran?owa „BLUE RED WHITE” Andrzej Sowa z siedzib? w Bytomiu ul. Worpie 6/17 wpisana do Ewidencji Dzia?alno?ci Gospodarczej w Bytomiu pod numerem 38142 , zwana w dalszej cz??ci regulaminu firm? BLUE RED WHITE. NIP 645-189-22-39. REGON 276769815.
2. Firma BLUE RED WHITE jest stron? umowy sprzeda?y zawieranej z Klientem (sprzedawc? zamówionych Produktów).
3. Produkty to wszelkie towary i us?ugi, które Klient mo?e naby? w Sklepie Internetowym
www.meble.p9.pl .
4. Warunkiem dokonywania zamówie? w sklepie jest wype?nienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem regulaminu sklepu i zawartych w formularzu warunków zakupu w tym kosztów dostawy.
5. Zamówie? w sklepie
www.meble.p9.pl mog? dokonywa? osoby pe?noletnie i firmy. Osoby poni?ej 18 lat, które uko?czy?y lat 13 mog? dokonywa? zakupów tylko za wiedz? i zgod? rodziców.
6. Poprzez z?o?enie zamówienia w Sklepie Klient wyra?a zgod? na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaj? wprowadzone do bazy danych firmy BLUE RED WHITE. Klient wyra?a zgod? na wykorzystanie swoich danych osobowych przez firm? BLUE RED WHITE w celach promocyjno-marketingowych. Zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych Klienci Sklepu maj? prawo do wgl?du w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia ??dania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
7. Sklep prowadzi sprzeda? z wysy?k?/dostaw? Produktów na terenie ca?ej Polski.
8. Ilo?? Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega sta?ej aktualizacji lub zmianom.
9. Ceny Produktów znajduj?cych si? w Sklepie wyra?one s? w z?otych polskich i zawieraj? podatek VAT.
10. Wszystkie rozmowy telefoniczne s? nagrywane.

II. P?atno?ci i realizacja.
1. Decyzj? o formie p?atno?ci podejmuje Klient podczas wype?niania formularza zamówienia (przelew lub raty).
2. Koszty dostawy w wysoko?ci podanej w formularzu zamówienia pokrywa w ca?o?ci Klient.
3. W przypadku, zamawiania wi?kszej ilo?ci produktów istnieje mo?liwo?? negocjacji ceny produktów i/lub warto?ci wysy?ki.
4. Zamówienie idzie do realizacji tylko po otrzymaniu wp?aty na konto firmy - minimum 30% warto?ci zamówienia.
5. Dane do wykonania przelewu s? wysy?ane do klienta na e-meil , s? widoczne po zamkni?ciu zamówienia i/lub je?eli klient zaznaczy? ch?? otrzymania Faktury Proforma w e-meilu w za??czniku.
6. Faktury VAT s? wystawiane w formie elektronicznej i wysy?ane e-mailem (mo?na za??da? Faktur? Vat w formie papierowej odp?atnie - 5.00z?).
7. W przypadku wyst?pienia niejasno?ci dotycz?cych informacji przes?anych w formularzu zamówienia firma BLUE RED WHITE zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji firma BLUE RED WHITE niezw?ocznie zawiadomi Klienta drog? elektroniczn? lub telefonicznie.
8. Klient zobowi?zany jest do podania aktualnego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którym mo?liwy b?dzie z nim szybki kontakt.
9. Przy zamówieniu z Allegro gdzie produkt ma ró?ne warianty wykonania (np. kolor, materia?, ustawienie, itp), a klient nie dokona wyboru tylko wykona wp?at?, zamówienie takie realizowane jest wed?ug pierwszego zdj?cia produktu w mo?liwie najbli?szych dost?pnych do wykonania kolorach i traktujemy to jako indywidualny wybór klienta .
10. Sk?adaj?c zamówienie z opcj? p?atno?? przy odbiorze gdy zakup dotyczy produktu którego nie mamy na stanie i produkt ten jest specjalnie pod klienta wytwarzany, po przes?aniu potwierdzenia takiej formy zamówienia klient jest zobowi?zany do zap?aty za zamawiany produkt bez prawa do odst?pienia z umowy poniewa? produkt jest wykonany pod indywidualne jego cechy. (przepis który to reguluje pkt.4 Art10.rozdz 2. z DZ.U, nr22, poz.271).
11. Z?o?one zamówienia zawsze s? poddawane ko?cowej weryfikacji przez firm? BlueRedWhite co mo?e skutkowa? zmian? ceny. O zaistnieniu takiej sytuacji klienta zostaje poinformowany telefonicznie lub mailowo.

III. Dostawa i wnoszenie.
1. Dostawy s? realizowane w godzinach od 7.00 do 23.00 po wcze?niejszym poinformowaniu o terminie dostawy, pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
2. Klient nie ma mo?liwo?ci zmiany terminu /godziny dostawy - chyba, ?e przed zakupem ustali? to ze sprzedawc?.
3. W przypadku braku mo?liwo?ci odbioru we wskazanym terminie, meble b?d? przechowane w naszym magazynie i ustalany b?dzie kolejny termin dostawy (1-4 tygodnie - w zale?no?ci od regionu).
4. Oferujemy mo?liwo?? skorzystania z us?ugi dostawy po godzinie 16.00 (dostawa odb?dzie si? mi?dzy 16.00 a 23.00) - us?uga ta jest dodatkowo p?atna a jej wysoko?ci ustalana indywidualnie (50-100 z?).
5. Wi?kszo?? oferowanych przez nas produktów s? wykonywane pod indywidualne cechy klienta (kolor drewna, rodzaj materia?u, wielko?? itp.) dlatego maj? one termin wytworzenia minimum 1 tydzie?, maksimum do 6 tygodni.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialno?ci za przekroczenie ustalonego/podanego terminu realizacji na które nie ma wp?ywu (np: niesprzyjaj?ce warunki atmosferyczne, niedotrzymanie terminu realizacji przez wykonawc? produktu lub firmy realizuj?cej dostaw?, okres ?wi?teczny lub z powodu katastrofy/wypadku).
7. Produkty s? wydawane z samochodu bez opcji wnoszenia.
8. Je?eli droga dojazdu do klienta w trakcie dostawy oka?e si? niebezpieczna (?liska, nieod?nie?ona, du?e nachylenie, mi?kki grunt, gruntowa droga) kierowca mo?e odmówi? dojazdu do posesji wtedy mo?liwa jest zmiana adresu dostawy do 5km bez dodatkowych kosztów.
9. Je?eli dostawa nie dojdzie do skutku z zawinienia klienta a koszty dostawy zostan? poniesione, koszt kolejnej dostawy ponosi klient.
10. Podawany na stronie termin realizacji jest orientacyjny i nie wi???cy - przedstawia ?rednie terminy realizacji tych produktów .
11. Przy odbiorze radzimy sprawdzi? towar, ?eby pó?niej w przypadku ewentualnego uszkodzenia / reklamacji nie ponosi? dodatkowych kosztów odsy?ania do nas produktu (produkt nale?y sprawdzi? w obecno?ci dostawcy, przed ewentualnym wniesieniem do domu/mieszkania).
12. Koszty dostawy powinne zgadza? sie z kosztami widniej?cymi na naszej mapce kosztów dostawy. Je?eli wybór kosztu dostawy b?dzie zani?ony w stosunku do ceny z mapki, b?dzie ona poprawiona na w?a?ciw? z mapki. Ewentualna ró?nica mo?e by? zap?acona przy odbiorze.


IV. Reklamacje.
1. Reklamacje z tytu?u r?kojmi za wady ukryte uwzgl?dniane s? wy??cznie w uzasadnionych przypadkach, przy czym Klient godzi si? ponie?? wszystkie koszty dostawy produktu.
2. Reklamacje mo?na zg?osi? mailem na adres
sklep@meble.p9.pl lub wys?a? na adres firmy. W opisie powinny znale?? si? dobrej jako?ci zdj?cia reklamowanej wady.
3. Reklamacje dotycz?ce uszkodze? mechanicznych przesy?ki powsta?e podczas transportu przez firm? transportow? b?d? rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia przesy?ki w obecno?ci przedstawiciela firmy realizuj?cej dostaw?. Warunkiem przyj?cia tego typu reklamacji b?dzie spisanie wraz z przedstawicielem firmy realizuj?cej - dostaw? protoko?u reklamacyjnego.
4.
Po uznaniu reklamacji Klient zobowi?zuje si? do dostarczenia reklamowanego produktu na wskazany adres na w?asny koszt. Firma BLUE RED WHITE nie przyjmuje ?adnych przesy?ek za pobraniem.
5. Dost?pne na stronie
wzorniki z kolorami tkanin i wybarwieniami drewna s? materia?ami pogl?dowymi i nie stanowi? podstawy do reklamacji. Mo?liwo?? pojawienia si? ró?nic kolorystycznych lub wyeksponowania rysunku drewna pomi?dzy poszczególnymi elementami i egzemplarzami jest dowodem naturalnego pochodzenia surowca i nie stanowi o jego wadzie. Produkty które (np. stó?) wykonywane s? ró?nych surowców (np: z p?yty MDF i drewna prawdziwego), mog? mie? ró?nice mi?dzy sob? w tonacji kolorów i nie stanowi to podstawy do reklamacji. W meblach tapicerowanych producent podaje wymiary z dok?adno?ci? do 5cm

V. Zwroty i Mo?liwo?? skorzystania z pozas?dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze? oraz dost?p do tych procedur:
1. Kupuj?cy b?d?cy konsumentem ma mo?liwo?? skorzystania z pozas?dowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze? przed Sta?ym Polubownym S?dem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dost?pu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajduj? si? pod nast?puj?cym adresem: http://www.uokik.gov.pl , w zak?adce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
2. W ci?gu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupuj?cy (konsument) mo?e odst?pi? od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
3. Aby odst?pi? od umowy zawartej na odleg?o??, nale?y z?o?y? stosowne o?wiadczenie woli, pisz?c na adres e-mail:
sklep@meble.p9.pl lub wys?a? poczt? tradycyjn? na adres firmy.
4. Prawo odst?pienia od zawartej umowy nie przys?uguje Kupuj?cemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: - w której przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed?ug specyfikacji konsumenta lub s?u??ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (meble wykonane na indywidualne zamówienie) - w której przedmiotem ?wiadczenia s? rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgl?du na swój charakter, zostaj? nieroz??cznie po??czone z innymi rzeczami.
5.
W przypadku odst?pienia od umowy (dotyczy produktów które by?y na stanie magazynowym), Klient zobowi?zuje si? do odes?ania na w?asny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wype?nionym o?wiadczeniem i do??czonym oryginalnym dowodem zakupu. Zwracany Produkt nie mo?e nosi? ?ladów u?ywania lub by? uszkodzony, dotyczy to tak?e opakowania.


VI. Postanowienia ko?cowe.
1. Zdj?cia Produktów mog? nieznacznie odbiega? od orygina?ów.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem okre?laj?cym zasady sk?adania zamówie? w Sklepie. Ka?dy Klient jest zobowi?zany do zapoznania si? z tre?ci? Regulaminu i jest ka?dorazowo zwi?zany jego postanowieniami z chwil? dokonywania zamówienia w Sklepie.

Kontynuuj
¦ledĽ nas na Facebooku
Facebook BlueRedWhite
                PROMOCJE                
Zestaw N1 -naro?nik N1 stó? S11gi?te 2tab.t2 -kuchenny
Zestaw N1 -naro?nik N1 stó? S11gi?te 2tab.t2 -kuchenny
800,00z?
(910,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
Zestaw N7 -naro?nik N7 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
Zestaw N7 -naro?nik N7 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
710,00z?
(820,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
Zestaw N6 -naro?nik N6 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
Zestaw N6 -naro?nik N6 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
790,00z?
(890,00z?)
oszczędzasz: 100,00z?
BIA?Y Zestaw N9 -naro?nik N9 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
BIA?Y Zestaw N9 -naro?nik N9 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
960,00z?
(1150,00z?)
oszczędzasz: 190,00z?
Nano NA1 Szafa naro?na L/P
Nano NA1 Szafa naro?na L/P
1200,00z?
(1320,00z?)
oszczędzasz: 120,00z?
Conti CO8 Szafka RTV z szufladami
Conti CO8 Szafka RTV z szufladami
440,00z?
(500,00z?)
oszczędzasz: 60,00z?
Monsun MN 7 Szafka Rtv 180
Monsun MN 7 Szafka Rtv 180
540,00z?
(630,00z?)
oszczędzasz: 90,00z?
Szafa OP 1 Optimo Garderoba 4D z lustrami
Szafa OP 1 Optimo Garderoba 4D z lustrami
1170,00z?
(1280,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
?Ó?KO (160) Margo bez materaca
?Ó?KO (160) Margo bez materaca
690,00z?
(800,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
?ó?ko Morena (160) bez materaca i stolików
?ó?ko Morena (160) bez materaca i stolików
1040,00z?
(1150,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
Stó? WENUS 5 90x160-200 i 6 krz. MILANO -zestaw
Stó? WENUS 5 90x160-200 i 6 krz. MILANO -zestaw
1750,00z?
(1870,00z?)
oszczędzasz: 120,00z?
Stó? WENUS 2L 80x140-180 i 6 krz. BOS 2 -zestaw
Stó? WENUS 2L 80x140-180 i 6 krz. BOS 2 -zestaw
1080,00z?
(1170,00z?)
oszczędzasz: 90,00z?
Stó? WENUS 1 80x160-200 i 6 krz. BOS 7 -zestaw
Stó? WENUS 1 80x160-200 i 6 krz. BOS 7 -zestaw
1060,00z?
(1110,00z?)
oszczędzasz: 50,00z?
Stó? MODENA 2 90x160-200 i 6 krz. ROMA 2 -zestaw
Stó? MODENA 2 90x160-200 i 6 krz. ROMA 2 -zestaw
1575,00z?
(1660,00z?)
oszczędzasz: 85,00z?
Stó? MODENA 1 80x140-180 i 6 krz. NILO 10 -zestaw
Stó? MODENA 1 80x140-180 i 6 krz. NILO 10 -zestaw
1100,00z?
(1200,00z?)
oszczędzasz: 100,00z?
Stó? MODENA 1 80x140-180 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
Stó? MODENA 1 80x140-180 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
830,00z?
(900,00z?)
oszczędzasz: 70,00z?
Stó? MAX 6 70x120 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
Stó? MAX 6 70x120 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
715,00z?
(800,00z?)
oszczędzasz: 85,00z?
Stó? MAX 5 80x120-150 i 4 krz. BOS 10 -zestaw
Stó? MAX 5 80x120-150 i 4 krz. BOS 10 -zestaw
790,00z?
(910,00z?)
oszczędzasz: 120,00z?
                 NOWO¦CI                 
Bia?y pó?mat Hoker S05 (K) tapicerowany
Bia?y pó?mat Hoker S05 (K) tapicerowany
245,00z?
Informacje
Polityka prywatno?ci
Informacje o firmie ?? ??
Regulamin sklepu
Jak z?o?y? zamówienie
Jak zarejestrowa? si?
O komforcie ?ó?ka
Poradnik o materacach
O materacach
Pokrowce
Mapa witryny
PROPOZYCJE
Wolisz kupić przez allegro?


Proponujemy także:
BUDOWA DOMÓW
Online jest
jest 2 gości online.