Strona główna - BlueRedWhite Szukaj:
telefon +48 602-656-959
   Logowanie    Nowe konto Jak kupować ?
KATEGORIE
 (72)
 (213)
 (418)
 (356)
 (103)
 (149)
 (606)
 (449)
 (284)
 (826)
 (152)
 (300)
 (155)
 (114)
 (27)
 (46)
 (26)
 (50)
 (20)
 (184)
 (19)
 (22)
Poradnik dla kupuj?cych materac HEADING_TITLE

Poradnik

jak kupic materac

Jak w?a?ciwie kupowa? materac ?

Decyduj?c si? na kupno materaca, który ma nam zapewni? odpowiedni wypoczynek, relaks i komfort snu powinni?my po?wi?ci? mu nieco wi?cej uwagi. Nim wybierzemy si? do sklepu musimy ustali? jak wiele funkcji ma spe?nia? materac i jakie wymiary nam odpowiadaj?. Pami?tajmy, ?e dla osoby doros?ej materac powinien by? d?u?szy o oko?o 20 cm od jej wzrostu, a szeroko?? co najmniej 90 cm dla jednej osoby. Typowe rozmiary w jakich produkujemy materace to: 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200 200x200 cm, ale przyjmujemy, tak?e zamówienia na nietypowe rozmiary.

Porównajmy konstrukcje materacy ró?nych producentów. Nie zawsze niska cena oznacza produkt gorszej jako?ci. Na komfort spania istotny wp?yw ma rodzaj zastosowanych materia?ów takich jak: pianka poliuretanowa, lateks czy spr??yny. Zapytajmy o certyfikaty na materia?y u?yte przy produkcji materaca. Materac wykonany ze z?ej jako?ci produktów odbije si? na komforcie snu i jego trwa?o?ci.

Przy wyborze interesuj?cego nas modelu nie kierujmy si? tylko jego wygl?dem, przetestujmy go jeszcze w sklepie. Na materacu powinni?my si? po?o?y? (nigdy nie siadajmy), zwró?my uwag? jak dostosowuje si? do naszego po?o?enia i kszta?tu cia?a. Powierzchnia materaca powinna by? równa i elastyczna, tak aby dok?adnie podpiera?a ka?d? cz??? cia?a i pozwoli?a pozosta? kr?gos?upowi w swoim naturalnym kszta?cie.

Charakterystyka materacy, jak si? nie pogubi?

Bogaty wybór rodzajów materacy mo?e przyprawi? o ból g?owy, pierwszym kryterium wyboru jest wype?nienie (wk?ad) materaca, czyli to co znajduje si? wewn?trz. Rodzaj wk?adu materaca wp?ywa nie tylko na komfort snu, wypoczynek, ale równie? na nasze zdrowie. Wk?ad jest swoistym "podwoziem" materaca i to jego zadaniem jest zapewni? Twojemu kr?gos?upowi odpowiednie u?o?enie i podparcie.

sprezyna bonelowa

Materace spr??ynowe bonelowe
 

Spr??yny bonelowe znajduj? zastosowanie od bardzo dawna w tapicerstwie. Spr??yny ob?o?one warstw? ochronn? w postaci filcu, w?ókien kokosowych lub innych wype?niaczy, których zadaniem jest uniemo?liwienie wydostania si? spr??yny na zewn?trz. W zale?no?ci od rodzaju warstwy ochronnej materace mog? by? twarde (kokos) lub mi?kkie (filc i pianka). Liczba zwojów spr??yny ?wiadczy o spr??ysto?ci i grubo?ci materaca. Im wi?cej zwojów tym materac grubszy i bardziej spr??ysty. Przy wyborze materaca bonelowego zwró?my uwag? na jako?? i ?rednic? drutu, jako?? powinna by? potwierdzona certyfikatem ISO 9001

 

Materace spr??ynowe kieszonkowe

Kieszonkowce lub materace woreczkowe bo takie funkcjonuj? nazwy to wci?? kategoria materacy spr??ynowych, jednak w odró?nieniu od bonelowych spr??yny s? o znacznie mniejszej ?rednicy w kszta?cie walca i mieszczone dodatkowo w specjalnych "kieszonkach" z tkaniny. Dzi?ki temu nie s? po??czone ze sob? i mo?liwa jest niezale?na praca ka?dej ze spr??yn. Materac zyskuje na elastyczno?ci i bez trudu dopasowuje si? do kszta?tu cia?a ?pi?cego.

Pami?tajmy im wi?ksza liczba spr??yn na m2 tym lepsza spr??ysto?? i lepsze odwzorowanie kszta?tu cia?a.

Wk?ady w materacach ob?o?one s? piankami poliuretanowymi (ta?sze ale mniej trwa?e) lub lateksowymi dro?sze, ale trwalsze i o wi?kszej elastyczno?ci.

sprezyna kieszonkowa

 

lateks


 

Materace lateksowe

Lateks to zwulkanizowane mleczko kauczukowe, naturalny kauczuk jest mieszany z lateksem syntetycznym. Proporcje kauczuku naturalnego decyduj? o jako?ci materaca jednak nie mo?liwe jest aby wk?ad sk?ada? si? ca?kowicie ze 100% naturalnego kauczuku. Najlepsze wk?ady lateksowe to mieszanka ok 80% zawarto?ci lateksu naturalnego i 20% lateksu syntetycznego.

Do zalet lateksu nale?y jego wyj?tkowo du?a elastyczno??, nie odkszta?ca si? pod wp?ywem ci??aru. Doskonale sprawdza si? jako jeden materac dla dwojga osób. Materace z wk?adem lateksowym ?wietnie wspó?pracuj? z regulowanymi stela?ami.

 

Materace termoelastyczne

Pianka wype?niaj?ca taki rodzaj materacy potrafi reagowa? na ciep?o cia?a, pod wp?ywem temperatury osoby le??cej pianka wype?nia i odwzorowuje kszta?t cia?a za spraw? mi?kkiej powierzchni. Efektem dzia?ania pianki jest mniejszy nacisk na mi??nie i naczynia krwiono?ne podczas snu.

Materace termoelastyczne podobnie jak lateksowe nadaj? si? do zastosowania z stela?ami regulowanymi.

lateks


 

 

 

Materac dla dziecka
 

materac dla dzieci

Dla dzieci przeznaczone s? materace o mniejszych wymiarach np. 70x140, ale nale?y si? zastanowi? czy nie lepiej kupi? od razu "doros?ego" materaca. Dla najmniejszych milusi?skich warto wyposa?y? materac w nieprzepuszczaj?cy p?ynów ochraniacz, który oszcz?dzi nam k?opotów. Jednak?e i tutaj nie mo?emy zapomina? o podstawowej roli materaca, noworodek sp?dza w ?ó?ku nawet kilkana?cie godzin dziennie dlatego materacyk nie powinien by? ani za mi?kki ani za twardy. Musi doskonale podpiera? kr?gos?up dziecka w ka?dej pozycji. Dla noworodków polecamy materac Amelka z ramk? zapobiegaj?c? zwichni?ciu stopy dziecka. Ze wzgl?du na niewielk? wag? dziecka zaleca si? kupno materaca lateksowego, który znacznie lepiej ni? spr??ynowe dostosuje si? do kszta?tu cia?a dziecka oraz b?dzie nam s?u?y? przez d?ugi czas.

Dobre rady

Zbyt twardy materac nie podpiera punktowo naszego cia?a co powoduje, ?e naczynia krwiono?ne s? uciskane a mi??nie skurczone i napi?te. Osoba ?pi?ca na takim materacu obudzi si? zdr?twia?a i b?dzie mia?a k?opoty z kr??eniem. Gdy ?pimy na materacu zbyt mi?kkim zapadamy si? a nasz kr?gos?up b?dzie si? wygina? co z kolei spowoduje bóle pleców i kr?gos?upa. Dlatego wa?nym jest dobranie materaca o odpowiedniej dla nas spr??ysto?ci. Do najtwardszych nale?? materace z wk?adem p?yty kokosowej. Do mitów nale?y twierdzenie, ?e materac im twardszy tym lepszy dla kr?gos?upa.

Strefy twardo?ci w niektórych materacach posiadaj? wzmocnienia w strefie o zwi?kszonym nacisku (ramiona, biodra), tam gdzie cia?o naciska z wi?ksz? si?? materac nie zapada si? zbyt mocno. Pami?tajmy, ?e dla osób o wzro?cie poni?ej 160cm strefy w materacach nie b?d? odpowiednio roz?o?one, zatem w takim przypadku nie kupujmy materaca wielostrefowego.

sleep

Znaczenie spr??ysto?ci punktowej ro?nie w przypadku wyboru materaca dla dwojga, nawet w przypadku ?pi?cych osób o znacznej ró?nicy wagi, osoba o mniejszej wadze nie powinna odczuwa? zmiany pozycji przez drug? osob?. Ka?da dodatkowa warstwa jak p?yta kokosu, filc sprawia, ?e spr??ysto?? punktowa maleje, dlatego wybierajmy w tym przypadku materac o du?ej spr??ysto?ci punktowej.

Pokrowce materacy w wi?kszo?ci wykonane s? z bawe?ny, która dobrze oddycha i wch?ania wilgo?. Dla osób uczulonych na surowce naturalne przeznaczone s? pokrowce antyalergiczne, wyposa?one w zamek rozdzielny z mo?liwo?ci? prania. Pokrowce pikowane naturaln? owcz? we?n? daj? ciep?o, ale nie nadaj? si? do prania dlatego s? one zazwyczaj na sta?e zaszyte bez mo?liwo?ci zdj?cia. Dla zwi?kszenia wygody i trwa?o?ci materaca mo?emy zaopatrzy? si? w przek?adk? lub ochraniacz. Wykonuje si? je z pianki poliuretanowej ze zdejmowanym pokrowcem nadaj?cym si? do prania.

U?ytkowanie, pranie, konserwacja materacy, stela?y i ?ó?ek.
 

By zachowa? trwa?o?? materaca i zapobiec jego zniszczeniu podczas u?ytkowania nale?y stosowa? stela?e na listwach gi?tych z odpowiednim rozstawem listew zaproponowanych w naszej ofercie. Stela?e zapewniaj? prawid?owe pod?o?e, optymaln? wentylacj? i podnosz? elastyczno?? materaca oraz jego ?ywotno??.
  • Materacy nie nale?y u?ytkowa? na innych stela?ach (np. siatkowo-spr??ynowych, z desek itp) ze wzgl?du na mo?liwo?? zniekszta?cenia wk?adu.
  • Materaca bez wyra?nego oznakowania o mo?liwo?ci prania, nie nale?y czy?ci? chemicznie, pra? na mokro lub czy?ci? przy pomocy pary wodnej.
  • Materacy nie nale?y suszy? na s?o?cu, materac powinien by? regularnie wietrzony, nie zalecamy przykrywania go narzutami w ci?gu dnia.
  • Na materace nale?y stosowa? prze?cierad?a, ochraniacze lub przek?adki, ewentualne zabrudzenia nale?y czy?ci? wilgotn? ?ciereczk?
  • Monta? ?ó?ka nale?y przeprowadzi? ?ci?le wed?ug za??czonej instrukcji, wszelkie w?asnor?czne modyfikacje konstrukcji ?ó?ka mog? by? przyczyn? nie uwzgl?dnienia ewentualnych reklamacji.
  • Przy sk?adaniu zamówie? nale?y zwróci? uwag? na symbolik? kolorów, materia?ów obiciowych i wybarwie?, kolory produktów przedstawione na stronie internetowej lub w katalogu mog? ró?ni? si? od rzeczywistych.
Kontynuuj
Śledź nas na Facebooku
Facebook BlueRedWhite
                PROMOCJE                
Zestaw N1 -naro?nik N1 stó? S11gi?te 2tab.t2 -kuchenny
Zestaw N1 -naro?nik N1 stó? S11gi?te 2tab.t2 -kuchenny
800,00z?
(910,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
Zestaw N7 -naro?nik N7 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
Zestaw N7 -naro?nik N7 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
710,00z?
(820,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
Zestaw N6 -naro?nik N6 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
Zestaw N6 -naro?nik N6 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
790,00z?
(890,00z?)
oszczędzasz: 100,00z?
BIA?Y Zestaw N9 -naro?nik N9 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
BIA?Y Zestaw N9 -naro?nik N9 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
960,00z?
(1150,00z?)
oszczędzasz: 190,00z?
Nano NA1 Szafa naro?na L/P
Nano NA1 Szafa naro?na L/P
1200,00z?
(1320,00z?)
oszczędzasz: 120,00z?
Conti CO8 Szafka RTV z szufladami
Conti CO8 Szafka RTV z szufladami
440,00z?
(500,00z?)
oszczędzasz: 60,00z?
Monsun MN 7 Szafka Rtv 180
Monsun MN 7 Szafka Rtv 180
540,00z?
(630,00z?)
oszczędzasz: 90,00z?
Szafa OP 1 Optimo Garderoba 4D z lustrami
Szafa OP 1 Optimo Garderoba 4D z lustrami
1170,00z?
(1280,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
?Ó?KO (160) Margo bez materaca
?Ó?KO (160) Margo bez materaca
690,00z?
(800,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
?ó?ko Morena (160) bez materaca i stolików
?ó?ko Morena (160) bez materaca i stolików
1040,00z?
(1150,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
Stó? WENUS 5 90x160-200 i 6 krz. MILANO -zestaw
Stó? WENUS 5 90x160-200 i 6 krz. MILANO -zestaw
1750,00z?
(1870,00z?)
oszczędzasz: 120,00z?
Stó? WENUS 2L 80x140-180 i 6 krz. BOS 2 -zestaw
Stó? WENUS 2L 80x140-180 i 6 krz. BOS 2 -zestaw
1080,00z?
(1170,00z?)
oszczędzasz: 90,00z?
Stó? WENUS 1 80x160-200 i 6 krz. BOS 7 -zestaw
Stó? WENUS 1 80x160-200 i 6 krz. BOS 7 -zestaw
1060,00z?
(1110,00z?)
oszczędzasz: 50,00z?
Stó? MODENA 2 90x160-200 i 6 krz. ROMA 2 -zestaw
Stó? MODENA 2 90x160-200 i 6 krz. ROMA 2 -zestaw
1575,00z?
(1660,00z?)
oszczędzasz: 85,00z?
Stó? MODENA 1 80x140-180 i 6 krz. NILO 10 -zestaw
Stó? MODENA 1 80x140-180 i 6 krz. NILO 10 -zestaw
1100,00z?
(1200,00z?)
oszczędzasz: 100,00z?
Stó? MODENA 1 80x140-180 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
Stó? MODENA 1 80x140-180 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
830,00z?
(900,00z?)
oszczędzasz: 70,00z?
Stó? MAX 6 70x120 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
Stó? MAX 6 70x120 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
715,00z?
(800,00z?)
oszczędzasz: 85,00z?
Stó? MAX 5 80x120-150 i 4 krz. BOS 10 -zestaw
Stó? MAX 5 80x120-150 i 4 krz. BOS 10 -zestaw
790,00z?
(910,00z?)
oszczędzasz: 120,00z?
                 NOWOŚCI                 
Bia?y pó?mat Krzes?o S65 (B55G) tapicer.
Bia?y pó?mat Krzes?o S65 (B55G) tapicer.
290,00z?
Informacje
Polityka prywatno?ci
Poszukujemy RZECZNIKA PATENTOWEGO
Informacje o nas
Regulamin sklepu
Jak kupowa? NA RATY?
Jak z?o?y? zamówienie?
Jak za?o?y? konto?
Jaka jest rola stela?a?
Poradnik dla kupuj?cych materac
Informacja o skórze tapic.
Parametry mMarzenie
Pokrowce z Ko?a - opis
Mapa witryny
PROPOZYCJE
Wolisz kupić przez allegro?


Proponujemy także:
BUDOWA DOMÓW
Online jest
jest 2 gości online.