Strona główna - BlueRedWhite Szukaj:
telefon +48 602-656-959
   Logowanie    Nowe konto Jak kupować ?
KATEGORIE
 (72)
 (213)
 (418)
 (356)
 (103)
 (149)
 (606)
 (449)
 (284)
 (826)
 (152)
 (300)
 (155)
 (114)
 (27)
 (46)
 (26)
 (50)
 (20)
 (184)
 (19)
 (22)
Parametry mMarzenie HEADING_TITLE

Jako??

Spr??yna bonellowa

Spr??yna bonellowa - Spr??yny typu bonell wykonane s? z wysokogatunkowego drutu o ?rednicy 2,2 mm. ?rednica spr??yny w cz??ci ?rodkowej jest mniejsza ni? ?rednica cz??ci zewn?trznych. Charakterystyczn? cech? spr??yn jest spr??ysto?? progresywna: niedu?e obci??enie materaca wywo?uje niedu?y opór spr??yn, wi?kszy nacisk powoduje zwi?kszenie si?y wypierania. Spr??yny po??czone s? szeregowo dzi?ki czemu materac jest bardziej odporny na odkszta?cenia ni? standardowe materace piankowe. Konstrukcja wk?adu zapewnia du?? sztywno??, trwa?o?? oraz wygod? snu. Wysoko?? wk?adu 11 cm, ilo?? spr??yn 112 szt./m².

Spr??yna kieszonkowa

Spr??yna kieszonkowa - Najwi?kszym walorem spr??yn kieszeniowych jest elastyczno?? punktowa która umo?liwia bardzo dobre dopasowanie materaca do kszta?tów cia?a. Ka?da spr??yna umieszczona zosta?a w osobnej kieszonce, wykonanej z tkaniny co umo?liwi?o zlikwidowanie wszelkich odg?osów pracuj?cych wewn?trz materaca spr??yn. G?ste upakowanie (ok. 262 szt./m2) takiej konstrukcji zapewnia optymaln? spr??ysto?? ca?ego materaca. Spr??yny wykonane s? z wysoko gatunkowego certyfikowanego drutu.

Spr??yna multipocket

multipocketSpr??yna multipocket - Najwi?kszym atutem spr??yn multipocket jest ich komfort oraz wytrzyma?o??, zwi?kszona ilo?? spr??yn (508szt/m2) gwarantuje wi?ksz? ilo?? niezale?nych punktów podparcia które maj? szczególny wp?yw na elastyczno?? punktow? materaca. Formatka multipocket posiada 7 stref twardo?ci zapewnia lepsze dopasowanie do anatomicznej budowy cia?a oraz znacznie wzmacnia wytrzyma?o?? konstrukcji materaca.

Pianka lateksowa

lateksPianka lateksowa - Otrzymywana podczas po??czenia lateksu syntetycznego z naturalnym mleczkiem drzewa kauczukowego. Lateks charakteryzuje si? wysok? trwa?o?ci? i elastyczno?ci? punktow?, doskonale dopasowuje si? do kszta?tów cia?a oraz gwarantuje wysoki komfort snu. Dzi?ki systemowi otworów wn?trze materaca poddawane jest procesowi ci?g?ej wentylacji, dodatkowo posiada w?a?ciwo?ci antybakteryjne oraz antygrzybiczne.   procesowi ci?g?ej wentylacji, dodatkowo posiada w?a?ciwo?ci antybakteryjne oraz przeciwgrzybiczne.

Mata kokosowa

mata kokosowaMata kokosowa - Mata kokosowa to surowiec naturalny pochodz?cy ze skorupy orzecha kokosowego. W?ókna kokosu zosta?y po??czone za pomoc? spr??ystego lateksu co pozwala macie kokosowej podwy?szy? twardo?? materaca przy jednoczesnym zachowaniu elastyczno?ci. Kokos posiada znakomite w?a?ciwo?ci termiczne. Dzi?ki swej naturalnej strukturze w?ókno kokosowe jest lekkie, przewiewne. Poch?ania wydzielany pot i wilgo?. Dzi?ki zastosowaniu p?yt kokosowych materac jest znacznie sztywniejszy.

Pianka lateksoidalna

Pianka lateksoidalna - Pianka lateksoidalna (Lateksoid) jest wysoce specjalistyczn? piank? poliuretanow? o wyj?tkowej spr??ysto?ci, trwa?o?ci i przewiewno?ci. Jej w?a?ciwo?ci s? porównywalne z materia?ami o najwy?szej klasie jak cho?by lateks lub pianka wysokoelastyczna. Nieuci??liwa dzi?ki swej bezwonno?ci oraz antyalergiczna dzi?ki znakomitej przewiewno?ci.

Pianka termoelastyczna

termoPianka termoelastyczna - Zaawansowana technologicznie pianka termoelastyczna (VISCO) reaguje na wydzielane ciep?o, zwi?ksza swoj? elastyczno?? wraz ze wzrostem temperatury. Pianka przejmuje ciep?o i ?wietnie dopasowuje si? do jego kszta?tu, zapewniaj?c mu odpowiednie u?o?enie na ca?ej powierzchni. Pianka po odkszta?ceniu powoli wraca do pierwotnego po?o?enia. Du?a zalet? pianki jest równomierne roz?o?enie obci??enia które poprawia kr??enie krwi i przeciwdzia?a odle?ynom.

Pianka wysokoelastyczna

Pianka wysokoelastyczna - Zaawansowana technologicznie wysokoelastyczna pianka poliuretanowa. Dzi?ki swej strukturze uzyskuje znacznie lepsze parametry podtrzymywania cia?a, komfortu oraz odbojno?ci (spr??ysto?ci i elastyczno?ci). Pianka wysokoelastyczna w porównaniu z piank? standardow? charakteryzuje si? znacznie wi?ksz? elastyczno?ci?, która znacznie podnosi komfort materaca oraz wp?ywa na wyd?u?enie jego ?ywotno?ci.

Pianka poliuretanowa

Pianka poliuretanowa - Jeden z podstawowych produktów do produkcji materacy. Sk?ad pianki poliuretanowej zapewnia przewiewno?? oraz wytrzyma?o??. Nowoczesne technologie stosowane w produkcji wyd?u?aj? ?ywotno?? (bez nadmiernego utleniania i wygniatania).

7 stref twardo?ci

7 stref twardo?ci - Wk?ad zastosowany w materacu posiada 7 stref twardo?ci konstrukcja 7 strefowa umo?liwia znakomite dopasowanie oraz podparcie dla anatomicznej budowy cia?a.

Dwustronny

Dwustronny - Materac dwustronny - obie strony materaca stanowi? powierzchni? u?ytkow?

Antyalergiczny

Antyalergiczny - Materac o w?a?ciwo?ciach antyalergicznych

Antygrzybiczny

Antygrzybiczny - Materac o w?a?ciwo?ciach antygrzybicznych

Dzieci?cy

Dzieci?cy - Materac dost?pny równie? w wersji dzieci?cej

Ortopedyczny

Ortopedyczny - Materac o w?a?ciwo?ciach ortopedycznych

Pokrowiec 360 stopni

Pokrowiec 360 stopni - Pokrowiec posiada zamek na ca?ym obwodzie co umo?liwia ?atwiejsze zdj?cie w celu wyprania np. po?owy pokrowca

Mo?na pra?

Mo?na pra? - W standardzie pokrowiec do prania

Mo?na pra? - 90

Mo?na pra? - 90 - W standardzie pokrowiec, z mo?liwo?ci? prania w temperaturze 90 stopnii.

Twardy

Twardy - Materac posiadaj?cy zwi?kszona sztywno?? oraz twardo??

?rednio-twardy

?rednio-twardy - Materac o ?redniej klasie twardo?ci

Stela?e regulowane

Stela?e regulowane - Konstrukcja materaca umo?liwia jego zastosowanie w stela?ach regulowanych

Economic

Economic - Materac dost?pny w pokrowcu Economic

Pojemnik na po?ciel

Pojemnik na po?ciel - Mebel jest wyposa?ony w pojemnik na po?ciel

Spr??yny faliste

Spr??yny faliste - Spr??yny faliste nale?? do klasycznych systemów spr??ynowania do mebli tapicerowanych.

Automat

Automat - Nowoczesny automat umo?liwiaj?cy roz?o?enie mebla do funkcji spania bez przesuwania po pod?odze.

Spr??yny kieszeniowe

Spr??yny kieszeniowe - Spr??yny kieszeniowe, ka?da w osobnej otulinie z tkaniny, pracuj? niezale?nie jedna od drugiej daj?c w rezultacie tzw. punktow? elastyczno?? materaca. Dlatego ugi?cie si? jednej spr??yny nie musi powodowa? zauwa?alnej reakcji pozosta?ych spr??yn. Je?li po?o?ysz si? na brzuchu i oprzesz si? na ?okciach, ugi?ciu ulegn? spr??yny pod ?okciem i w bardzo bliskim s?siedztwie. Pozosta?a powierzchnia materaca zostanie niezmieniona. Kieszonka otaczaj?ca spr??yn? jest tak dopasowana, ?eby zapewni? najlepsz? osi?galn? spr??ysto?? kanapy.

Spr??yna typu bonell

Spr??yna typu bonell - Spr??yna typu bonell

Pianka wysokoelastyczna (meble)

Pianka wysokoelastyczna (meble) - Zaawansowana technologicznie wysokoelastyczna pianka poliuretanowa. Dzi?ki swej strukturze uzyskuje znacznie lepsze parametry podtrzymywania cia?a, komfortu oraz odbojno?ci (spr??ysto?ci i elastyczno?ci). Pianka wysokoelastyczna w porównaniu z piank? standardow? charakteryzuje si? znacznie wi?ksz? elastyczno?ci?.

Funkcja spania

Funkcja spania - Mebel wyposa?ony jest w funkcj? spania.

Skóra

Skóra - Mebel dost?pny jest równie? w obiciu ze skóry

Kontynuuj
Śledź nas na Facebooku
Facebook BlueRedWhite
                PROMOCJE                
Zestaw N1 -naro?nik N1 stó? S11gi?te 2tab.t2 -kuchenny
Zestaw N1 -naro?nik N1 stó? S11gi?te 2tab.t2 -kuchenny
800,00z?
(910,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
Zestaw N7 -naro?nik N7 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
Zestaw N7 -naro?nik N7 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
710,00z?
(820,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
Zestaw N6 -naro?nik N6 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
Zestaw N6 -naro?nik N6 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
790,00z?
(890,00z?)
oszczędzasz: 100,00z?
BIA?Y Zestaw N9 -naro?nik N9 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
BIA?Y Zestaw N9 -naro?nik N9 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
960,00z?
(1150,00z?)
oszczędzasz: 190,00z?
Nano NA1 Szafa naro?na L/P
Nano NA1 Szafa naro?na L/P
1200,00z?
(1320,00z?)
oszczędzasz: 120,00z?
Conti CO8 Szafka RTV z szufladami
Conti CO8 Szafka RTV z szufladami
440,00z?
(500,00z?)
oszczędzasz: 60,00z?
Monsun MN 7 Szafka Rtv 180
Monsun MN 7 Szafka Rtv 180
540,00z?
(630,00z?)
oszczędzasz: 90,00z?
Szafa OP 1 Optimo Garderoba 4D z lustrami
Szafa OP 1 Optimo Garderoba 4D z lustrami
1170,00z?
(1280,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
?Ó?KO (160) Margo bez materaca
?Ó?KO (160) Margo bez materaca
690,00z?
(800,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
?ó?ko Morena (160) bez materaca i stolików
?ó?ko Morena (160) bez materaca i stolików
1040,00z?
(1150,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
Stó? WENUS 5 90x160-200 i 6 krz. MILANO -zestaw
Stó? WENUS 5 90x160-200 i 6 krz. MILANO -zestaw
1750,00z?
(1870,00z?)
oszczędzasz: 120,00z?
Stó? WENUS 2L 80x140-180 i 6 krz. BOS 2 -zestaw
Stó? WENUS 2L 80x140-180 i 6 krz. BOS 2 -zestaw
1080,00z?
(1170,00z?)
oszczędzasz: 90,00z?
Stó? WENUS 1 80x160-200 i 6 krz. BOS 7 -zestaw
Stó? WENUS 1 80x160-200 i 6 krz. BOS 7 -zestaw
1060,00z?
(1110,00z?)
oszczędzasz: 50,00z?
Stó? MODENA 2 90x160-200 i 6 krz. ROMA 2 -zestaw
Stó? MODENA 2 90x160-200 i 6 krz. ROMA 2 -zestaw
1575,00z?
(1660,00z?)
oszczędzasz: 85,00z?
Stó? MODENA 1 80x140-180 i 6 krz. NILO 10 -zestaw
Stó? MODENA 1 80x140-180 i 6 krz. NILO 10 -zestaw
1100,00z?
(1200,00z?)
oszczędzasz: 100,00z?
Stó? MODENA 1 80x140-180 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
Stó? MODENA 1 80x140-180 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
830,00z?
(900,00z?)
oszczędzasz: 70,00z?
Stó? MAX 6 70x120 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
Stó? MAX 6 70x120 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
715,00z?
(800,00z?)
oszczędzasz: 85,00z?
Stó? MAX 5 80x120-150 i 4 krz. BOS 10 -zestaw
Stó? MAX 5 80x120-150 i 4 krz. BOS 10 -zestaw
790,00z?
(910,00z?)
oszczędzasz: 120,00z?
                 NOWOŚCI                 
Bia?y pó?mat Krzes?o S64 (B64) tapicerowane
Bia?y pó?mat Krzes?o S64 (B64) tapicerowane
310,00z?
Informacje
Polityka prywatno?ci
Poszukujemy RZECZNIKA PATENTOWEGO
Informacje o nas
Regulamin sklepu
Jak kupowa? NA RATY?
Jak z?o?y? zamówienie?
Jak za?o?y? konto?
Jaka jest rola stela?a?
Poradnik dla kupuj?cych materac
Informacja o skórze tapic.
Parametry mMarzenie
Pokrowce z Ko?a - opis
Mapa witryny
PROPOZYCJE
Wolisz kupić przez allegro?


Proponujemy także:
BUDOWA DOMÓW
Online jest
jest 5 gości online.